Fullstendig guide til valutahandel i 2020

Valutahandel og Valutaspekulasjon

Valutahandel har pågått så lenge som det har eksistert forskjellige valutaer.

Forex eller FX som det gjerne refereres til internasjonalt er et gedigent marked og investeringer i valuta og valuta trading har lenge vært verdens desidert største marked

I motsetning til Aksjemarkedet som typisk går opp eller ned, -så går valutamarkedet opp og ned hele tiden og vil på den måten til enhver tid by på et vell av trading -muligheter.

I Norge betegnes en god del av valutahandel som kommersiell.

Med kommersiell valutahandel menes valuta som handles for å betale for varer kjøpt (eller solgt) i en annen valuta enn ens egen.

Dette er typisk relatert til eksport og import av varer.

I praksis er det kun ca. 10 % av valutamarkedet som er kommersielt, -de resterende 90 prosentene er investeringer på lik linje med investeringer i andre aktiva klasser (aksjer, obligasjoner mv).

Valutahandel for nybegynnere

Valutahandel blir ofte referert til som de selvlærtes fag.

Om dette er fordi det ikke fines noen formell utdanning for investorer og tradere som handler med valuta vites ikke, men den kan ikke underslås at veldig mange som spekulerer i valuta er nettopp det, -selvlærte.

Selvsagt har mange valutainvestorer bakgrunn fra bank og finans slik at de har skaffet seg erfaring derfra når de starter med valutahandel i egen regi, men langt på vei de fleste som handler med valuta har startet i det små og skaffet seg erfaring gjennom egenhandel med valuta over tid.

Spekulasjon i valuta er ett såkalt nullsumspill. Matematisk vil derfor teoretisk gjennomsnittlig avkastning i valutamarkedet være lik null.

Videre ligger det kostnader knyttet til handel med valuta som medfører at teoretisk forventet avkastningen over tid vil være negativ. Timing er derfor essensielt i valutamarkedet.

Et enkelt eksempel på en valutahandel

Vi tar utgangspunkt i US Dollar vs. norske kroner;

Åpning av posisjonen; Før finanskrisen var det mange som mente at dollar skulle falle i verdi pga store budsjettunderskudd i USA.

Var man blant de som trodde dette selger man USD og i dette eksempelet da mot norske kroner.

Man solgte da eksempelvis USDNOK til en kurs 7,00. Deretter velger man eksponering/ giring som kan være alt fra 1 til 30 ganger det en har stående på valutakontoen. Dette kalles margin handel.

Denne posisjonen USDNOK falt etter hvert til kurs 6,30 mot NOK før den falt videre. Dersom kurs 6,30 var målet for posisjonen så lukkes posisjonen ved at man kjøper tilbake de samme USD som ble solgt på kurs 7,00.

Bruttogevinsten fra fallet i USD fra 7,00 til 6,30 er på 10%.  Hadde man 100.000 på valutakontoen og en giring 5, dvs. en eksponering på 500.000 NOK (drøye 70.000USD), så ble avkastningen 5*10 %   = 50 % avkastning på egenkapitalen.

En bevegelse på 10% i en valuta anses som ett meget stort utslag, men det har etter hvert blitt stadig vanligere at valutaer svinger mye, og da ofte når det er urolige markedsforhold i andre aktiva klasser (Aksjer, Olje, mv).

Daytrading med Valuta

Svært mange velger å daytrade valuta for å søke å utnytte de mest kortsiktige svingningene i valutamarkedet. Veldig mange gjør dette i det såkalte spotmarkedet.

De kommersielle aktørene (importører/eksportører) handler typisk valuta ved bruk av terminkontrakter, og da gjerne knyttet opp imot forfall for enten betaling eller mottak av oppgjør for kjøpte eller solgte varer.

Profesjonelle investorer og valuta tradere benytter typisk både spot, terminkontrakter samtidig som de også ofte har en rekke forskjellige opsjons-strategier de benytter i sine valutaspekulasjoner.

For de som ønske å forsøke seg på daytrading med valutahandel er det mye å lære, samtidig som risikoen er betydelig.

Kom i gang med valutahandel

Det beste er å starte i det små og samtidig med at en følger med i markedene og gjør sine første valutahandler så søker en samtidig å tilegne seg all den kunnskap en kan da en valutatrader aldri vil bli utlært uansett hvor mye erfaring en skulle ende opp med.

Valutamarkedet er i stadig endring. Drivere og faktorer som kanskje tidligere påvirket en spesifikk valuta kan endre seg. Man må som valutaspekulant derfor være ydmyk og villig til å endre strategi underveis.

Videre har sentralbanker tidvis intervenert i forskjellige valutaer, noe som fra et rent markedsmessig ståsted har bidratt til å øke ubalanser med dertil påfølgende store markeds-bevegelser.

Markedet vinner ofte over sentralbankene. Ref Soros som knakk pundet på begynnelsen av 90 tallet. Og den sveitsiske sentralbanken som så seg nødt til å avslutte sin intervenering i egen valuta i 2010 og på nytt i 2015.

Man kan følgelig ikke være 100% sikker på en «logisk» strategi som f.eks. når en sentralbank begynner å intervenere så svekkes/styrkes den aktuelle valutaen.

I mars 2020 ble det snakket mye om intervenering i kronemarkedet fra Norges Bank, og en så betydelig styrkelse av den norske krone i tiden som fulgte.

Kan man leve av Valutahandel

Ja, man kan leve av valutahandel. På samme måte som man kan leve av aksjehandel, -eller annen verdipapirhandel kan man også gjøre det av valutahandel.

Den kanskje største forskjellen sånn rent praktisk mellom investering og trading i valuta framfor tradisjonell aksjehandel er at valutamarkedet typisk beveger seg langt mindre enn aksjemarkedet.

Mens aksjemarkedet på en normal dag gjerne kan svinge med 1+ %, -vil dette være å regne for en relativt stor bevegelse i en valuta.

Den andre, og mest markante forskjellen er at valuta i veldig stor grad handles på det som kalles margin. Marginhandel vil si at en kan handle for langt større beløp enn hva en selv har på konto (margin-konto).

Dette kompenserer typisk for at bevegelsene i valutamarkedet er langt lavere enn i aksjemarkedet, men samtidig vil naturligvis også risikoen øke med størrelsen på de posisjonene en tar.

Spekulere i Valuta

Det å ‘Spekulere i valuta’ er et uttrykk som ofte går igjen. Hvorfor mange refererer til valutahandel som spekulasjon, – og samtidig kaller aksjehandel for investering er nok basert på at en ved aksjeinvesteringer historisk gjerne har kjøpt aksjer for så å bli sittende (lenge) på disse.

Dette i kontrast til valutahandel hvor en gjerne kjøper og selger om hverandre, -og ofte relativt hyppig da det er (de korte) svingningene en (spekulant) ofte søker å utnytte.

Shorting av Valuta

Shorting er et uttrykk som stadig blir mer vanlig, men langt fra alle vet hva det vil si å shorte.

Shorting innebærer at en selger noe en ikke har (og på den måten ‘blir short’, -eller skyldig på norsk), for så å kjøpe dette når prisen/kursen (forhåpentligvis) har sunket.

Og ja, valuta kan med største enkelhet shortes.

Selger du eksempelvis valutakrysset EURNOK, innebærer det at du selger Euro, (som du ikke eier) og kjøper norske kroner.

Om da Euroen svekker seg i forhold til norske kroner og du da velger å kjøpe EURNOK så har du tjent tilsvarende denne Euro-svekkelsen.

Hva betyr uttrykkene; Spread, TomNext og Gearing?

Valutahandel og Spread

Spread er forskjellen på kjøp og salgs-kurs. Dette gjelder uavhengig av hva en handler (aksjer, obligasjoner, valuta, kryptovaluta mv).

Ingen markeder har så lav spread som valutamarkedet. Denne varierer ut ifra hvilke valutaer en handler, men de største valutakryssene har typisk den laveste spreaden da disse blir mest omsatt.

De ‘5 store’ som de ofte kalles; Dollar, Euro, Pund, Yen og Sveitsiske Franc er de som gjerne koster minst å handle. Eksempelvis kan spread mellom kjøp, -og salgskurs i EURUSD være på 1, noe som utgjør 10 USD i en handel på 100 000 USD (med andre ord ca. 100 norske kroner for å handle for 1 million norske kroner).

Valutahandel og TomNext

TomNext, eller ‘tomorrow-next’ er den renten en betaler/får når en velger å rullere en valutaspot posisjon til påfølgende dag. Dette blir også referert til som rollover-rente. (rullerer posisjonen til neste dag, -noe som er helt vanlig og skjer automatisk om man ikke foretar seg noen ting).

Selger en eksempelvis EURNOK (selger Euro og kjøper Norske kroner), så betaler man ‘Euro-renten’ samtidig som man mottar den tilsvarende renten i norske kroner). Differansen blir automatisk avregnet og trukket fra eller satt inn på din konto.

Valutahandel og giring

Giring eller giring beskriver forholdet mellom egenkapital og gjeld. Desto mindre egenkapital i forhold til gjeld, desto høyere blir giringen. Ved valutahandel med CFD er den maksimale giringen typisk 1:30. En kan med andre ord holde en posisjon som er opp til 30 ganger høyere enn hva man har av egenkapital på sin konto (10 000 forsvarer da en posisjon på opp til 300 000).

Valutasikring

Ved å sikre valuta oppnår en ganske enkelt at en kan motta eller levere en gitt mengde valuta til en på forhånd avklart kurs fram i tid.

Det er ingen grunn til å gjøre dette for teknisk da det i grunn er veldig enkelt. Typisk benyttes valutasikring av aktører som har behov for å enten betale i en annen valuta enn norske kroner, -eller at de mottar betaling i en annen valuta og har behov for å på forhånd sikre forutsigbarhet i hvor mye det de skal motta vil bli i norske kroner.

Alternativer til tradisjonell Valutasikring

Om en ikke er fullstendig avhengig av fysisk levering av valuta, men kan leve med å bare sikre selve risikoene og veksle direkte når oppgjør skal finne sted så kan det for mange være like greit å bare gjøre sikringstransaksjonene på en CFD-marginkonto og beholde posisjonene så lenge man selv til enhver tid finner hensiktsmessig.

Dette blir ofte referert til som syntetisk valutasikring, eller ‘skyggesikring’ av valuta og er en metode som ofte passer for noe mindre virksomheter som har behov for forutsigbarhet i forhold til betalinger og oppgjør i utenlandsk valuta

Kronen og Oljeprisen

Mange studier og undersøkelser har vært gjennomført i den hensikt å best mulig anslå hvilke faktorer som påvirker den norske kronekursen.

Det som synes å være gjennomgående er at oljeprisen typisk påvirker kronekursen på noe lengre sikt, mens i det korte bildet er det gjerne internasjonale forhold, rentedifferanser og psykologiske forhold som i større grad spiller inn.

Ved større, og plutselige bevegelser i oljeprisen er det naturlig at en såpass liten valuta som den norske kronen også får relativt kraftige bevegelser i det korte bildet.

Slik situasjonene er nå (april 2020) med veldig lave oljepriser og pandemiske tilstander er det naturlig å anta at en vil se en generelt svakere kronekurs kombinert med større bevegelser enn hva som typisk er det vanlige bevegelsesmønsteret til kronen.

Valutaforvaltning, -hvilke muligheter finnes?

Det finnes veldig mange som handler valuta på egen hånd. Dette varierer, men de er alt i fra glade amatører med varierende grad av erfaring, til ekstremt profesjonelle forvaltere som typisk har en bakgrunn som involverer profesjonell valutahandel.

Uavhengig av bakgrunn og erfaring har alltid valutamarkedet fasinert og tiltrukket seg et stort mangfold av aktører som søker å profitere på de bevegelsene og renteforskjellene som naturlig finnes mellom de ulike valutaene

Mange som har startet med å handle valuta selv oppdager etter hvert at det kan være relativt tidkrevende å til enhver tid skulle være oppdatert på ‘alt’ det som påvirker valutamarkedet og velger derfor å benytte seg av en profesjonell valutaforvalter.

Store aktører velger da ofte å la banker, hedgefond eller lignende ta seg av valutaforvaltningen sin, -mens privatkunder i veldig liten grad har denne muligheten da dette typisk er et marked som domineres av større og som regel veldig profesjonelle aktører.

I takt med at nye teknologiske løsninger har kommet så velger stadig flere å følge andre (mere profesjonelle) valuta-tradere ved å kopiere de handlene som disse gjør på sine egne vegne.

Valutahandel og Copy Trading

Copy trading har på veldig kort tid rukket og blitt ekstremt populært, og mye av grunnen til dette er at det er veldig lett og helt automatisk følge en annen trader slik at alle de handlene denne traderen gjennomfører med sine egne penger automatisk også blir utført på din konto.

Veldig mange av de som velger denne løsningen finner det også svært ofte veldig lærerikt å følge med på alle de handlene som gjennomføres, og oppnår på denne måten en mye dypere forståelse for de forskjellige driverne samt psykologien i valutamarkedet.

Du kan lese mer om copytrading her.

Om du tenker å handel valuta selv, eller om du velger å la en profesjonell forvalter handle valuta på dine vegne er det første du uansett må gjøre å åpne en handlekonto

Dette er gratis og du kan du enkelt, trykt og sikkert gjøre det hos den nordiske nettmegleren Skilling.

Denne megleren tilbyr alt du behøver uavhengig av om du er profesjonelle eller fullstendig mangler erfaring. Lave priser og en ekstremt enkel handels plattform som er spesialtilpasset de som mangler erfaring.

her kan du se en anmeldelse av Skilling og deres handelsplattformer.

Du kan med BankID åpne en handlekonto på bare noen minutter og du er i gang med et minimumsinnskudd så lavt som på 1000 kroner.

Du kan også åpne en gratis demokonto for å gjøre deg kjent med de forskjellige handelsplattformene og øve deg kostnadsfritt med denne før du eventuelt velger å sette inn penger.

Om det er noe du lurer på vedrørende valuta handel eller om det skulle være noe du mener vi har utelatt eller glemt fra denne artikkelen er det bare å sende oss en mail på post@cfdeksperten.no så vil du få svar ved første anledning.

Populære artikler

Hva er CFD

Hva er CFD og CFD Handel? Investeringer med CFD, Giring...

Anmeldelse: Skilling

Oppsummering Skilling er den desidert beste nettmegleren tilpasset norske tradere...

Slik kan du shorte kryptovaluta

Å shorte kryptovaluta betyr at du vil tjene penger...

Kryptovaluta – En fullstendig guide

Hva er Kryptovaluta Kryptovaluta eller digital valuta er en samlebetegnelse...

Gearing av aksjer: En kort guide

Gearing (giring, belåning) lar deg ta større posisjoner i...

Grønne aksjer: En guide til grønne aksjeinvesteringer

Grønne aksjer har den senere tid blitt ekstremt ettertraktet....

Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2020

Før man kjøper aksjer Forut for at man begynner å...

Aksjer, Valuta, Indeks og Råvarer handler du enkelt, rimelig og trygt med Skilling

Den nordiske fin-tech megleren utmerker seg ved at de alltid gjør det lille ekstra i alt de foretar seg.

«Jeg har latt meg fascinere av Skilling som fintech aktør, samt at jeg liker holdningen om å gjøre ting tilgjengelig og enkelt for både nybegynnere og erfarne. Vi deler oppfatningen om at alle med interesse for noe bør ha mulighet til å utnytte og utvikle sitt fulle potensial»
– Magnus Carlsen, Sjakkgud & global ambassadør for Skilling

  • 700+ aksjer (Norge, Sverige, USA, Europa)
  • Kontovaluta i NOK
  • Registrering med BankID
  • Skilling Trader, MT4 og cTrader
  • Ekstremt lave kostnader
  • Norsk kundesupport

Skilling har vært omtalt i: